Druz İş Sağlığı Uzmanı | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğin'de değişiklik yapılmıştır.
OSGB
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğin'de değişiklik yapılmıştır.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “bir yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “bir yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 25/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.