Dr.uz - OSGB | İş Sağlığı
OSGB
İş Sağlığı
6 işyeri hekimi ve 1 A sınıfı İş Güvenliği uzmanı tarafından kurulan şirketimiz İş sağlığı konusunda uzman, tecrübeli ve yetkin kadrosu ile sektörün tüm ihtiyaçlarını yakından takip etmektedir. Bu uzman kadronun eğitimci kimliğiyle yeni İşyeri hekimlerini yetiştiriyor olmaları bünyemizdeki tüm Hekimlerin aynı yetkin özelliklerle donanmasını sağlamıştır.

Dr.uz, İşyerindeki çalışanların tedavilerinin Revirlerde planlanıp yapılarak, dış Hastane ve Tıp Merkezleri'ne gitmek zorunda bırakılmadan en hızlı ve en az işgünü/işgücü kaybıyla, çalışma hayatının aksamadan ve sağlıklı bir şekilde sürmesini temin etmek için gerekli tüm hizmetleri sizlere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimi Kimdir?

1 - İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere,

2 - İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,

3 - İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına,

4 - Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara

      "İşyeri Hekimi" denir.

İşyeri Hemşiresi


İşyeri Hemşiresi Kimdir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İşyeri Hemşiresi,
27.11.2010 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde ise Diğer Sağlık Personeli ( Hemşire - Sağlık Memuru - ATT (Acil Tıp Teknisyeni) ve Çevre Sağlığı Teknisyeni ) olarak tanımlanan ve pratikte yardımcı sağlık personeli olarak da adlandırılan sağlık profesyonelleri İş Sağlığı ve Güvenliği'nin ayrılmaz bir parçasıdırlar. 


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşyeri Hemşiresi şu şekilde tanımlanmaktadır:  '' 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ''

Gerek son çıkan mevzuat olan 6331 sayılı kanundaki tanımının, gerek esas mesleğinin üzerine ilave bir eğitim ve bu eğitimin sonunda almış olduğu sertifikanın isminin ''İşyeri Hemşireliği Sertifikası ''olması gerekse de 2. veya 3. basamak sağlık tesisleri yerine iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmayı tercih ederek bu alanda gayret sarfeden İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için en doğru tanımlamanın ''İşyeri Hemşiresi'' olduğu kanaatindeyiz. 


İşyeri Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?


İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzman'larının görev, yetki ve sorumlulukları bir önceki yönetmelikte düzenlenmiş olmakla beraber, İşyeri Hemşireleri ile ilgili böyle bir yönetmelik yoktur. Dolayısıyla yasal bir görev tanımı yoktur. 6331 sayılı kanunun 30. maddesinin b fıkrasının 2. bendinde işyeri hemşiresinin (kanunda geçen tanımı ile diğer sağlık personelinin) nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri konularının çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği söylensede henüz bu konu ile ilgili yönetmelik çıkmamıştır. 

Genel olarak İşyeri Hemşiresinin Görevleri şunlardır;

 - Revir Hizmetleri
 - Enjeksiyon
 - Pansuman
 - Aşılama Çalışmaları
 - İş sağlığı kayıtlarının tutulması
 - Eğitim
 - Danışmanlıkİşyeri Hemşiresi Çalıştırmamanın Cezası Nedir?


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması kısmında 
''İşyeri Hemşiresi (diğer sağlık personeli ) görevlendirmeyen işverene 2500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda ceza öngörülmektedir.'' denmektedir. 

Revir Hizmetleri

Kimler İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır?

İşyeri Hekimi İstihdam Yolları Nelerdir?

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları Nelerdir?

a)    Rehberlik ve danışmanlık;

b)    Sağlık gözetimi;

c)    Eğitim ve bilgilendirme;

d)    İlgili birimlerle işbirliği;

Dokümanlar