Dr.uz - OSGB | Çevre
OSGB
Çevre

Çevre Danışmanlığı


•      Faaliyetlerinizin Çevre Mevzuatına uygunluğunun sağlanması
•      Faaliyetiniz için gerekli olan yasal ve diğer gerekliliklerin belirlenmesi
•      Çevre Kanunu kapsamında gerekli izin ve lisansların alınması
•      İlgili Yasal mevzuatın güncelliğinin takibi
•      ÇED Raporu Hazırlanması
•      Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
•      İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatları İle İlgili İşlemler
•      İtfaiye Raporu Ve Yangın Söndürme Sistemleri İle İlgili Hizmetler
•      Geri Dönüşüm Lisansı İle İlgili İşlemlerin YapılmasıÇevre İzinleri1 - Emisyon :

Emisyon, herhangi bir tesisin baca veya baca dışı kaynaklarından yakıt vb. yakılmasıyla sentez, ayrışma, buharlaşma gibi işlemlerle, maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu atmosfere yayılan hava kirleticileridir.
Tesislerin, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya suya veya toprağa doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleşen emisyonlarının değerlendirilmesi Yönetmelik sınır değerleri doğrultusunda yapılmaktadır.


2 - Gürültü :

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tesislerin gürültü iznine tabi olup olmadığı belirlenmektedir.
 

Gürültü Kontrol İzin Belgesi
İnsanlar için maruz kalındığında uyku bozukluğu yaratan,  istenmeyen ve gün boyunca rahatsız edici, hoşa gitmeyen  çevresel gürültüler ile çok hassas yapılarda oluşacak çevresel titreşimi önlemek ve kontrol altına almak için gürültü kontrol izni alınması gerekmektedir.
 

 
3 - Tehlikeli Madde Deşarjı :
 
Yüzeysel sularda, haliç sularında, bölgesel sularda kirliliğe neden olan tehlikeli maddelerin belirlenmesi, kirlilik azaltma programlarının oluşturulması, kirliliğin önlenmesi ve izlenmesi, suya deşarj edilen tehlikeli maddelerin envanterinin yapılması, deşarj standartları ve kalite kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları tarafımızca takip edilip, Tehlikeli Madde Deşarj İzin Belgesi alınması gerekmektedir.

 
4 - Atıksu Deşarjı :
 

Atık su Desarjı

Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKKY) göre, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel atık suların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması gerekmektedir.  Her atık su deşarjı için bu yönetmelik çerçevesinde ilgili idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanmalıdır. Alıcı su ortamına deşarj izin başvurusu tarafımızdan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde verilen başvuru ve deşarj izin formlarına uygun şekilde doldurulur ve e-çevre izinleri üzerinden işlemler tamamlanmaktadır.

Atık su Bağlantı İzin Belgesi/Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi 
                             

Evsel atık suların yazılı bir belge karşılığında atık su altyapı tesislerine verilebilmesi için atık su altyapı tesis yönetimi tarafından verilen izindir.
Bağlantı kalite kontrol izni; koşulları sağlaması halinde endüstriyel atık suların atık su altyapı tesislerine verilebilmesi için atık su altyapı tesisi yönetimi tarafından verilen izindir.
 

5 - Derin Deniz Deşarjı :

Kıyı bölgelerinde bulunan endüstriler ve yerleşimler için, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduğunun ayrıntılı mühendislik çalışmaları sonucunda kanıtlanması durumunda, atık suların ve soğutma sularının derin deniz deşarjlarıyla bertarafına izin verilir.

Çevre Lisansları


1 - Geri Kazanım
2 - Bertaraf
3 - Ara Depolama
4 - İşleme
5 - Arındırma
6 - Altyapı Projeleri
7 - Atıksu Arıtma Projeleri

Dokümanlar